Het bestuur van Stg.BRGRS draagt de verantwoordelijkheid over de realisering van het doel van de stichting. De leden van het bestuur hebben als taak om de werkwijze uit te stippelen en zorg te dragen over de correcte uitvoering van de activiteiten. Verder zien zij erop toe dat Stg.BRGRS conform de universele normen en waarden van Hindu Dharm functioneert.

Aangezien een bestuursfunctie Samaadj Sewa (onzelfzuchtige dienstbaarheid voor de samenleving) is, ontvangen bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurder. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuurssamenstelling:

Naam: Functie:
Dhr. A. Parag Voorzitter
Mevr. R. Bhagwanbali – Mangal Ondervoorzitter
Mevr. C. Autar Algemeen secretaris
Dhr. A. Radjie Penningmeester
Dhr. C. Autar Algemeen bestuurslid